متروکـ شدـ

 

...

× پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 × 20:12 × مآری ×

 
 
  یکیـدارهـ جایـ منـ زندگیـ میکنهـ.یکیـ کهـ هربار گریهـ میکنمـ میخندهـ.میخندهـ

هـر چقـ دـر ناخـنـ هـایـ تبـ کـردهـ ت بهـ شیـ شهـ التماسـ کـننـ

از دنی ـایـ بهتـر خبریـ نیـستـ

اینـ آینهـ

واقعیـ تـر از اونـهـ که بغلتـ کنهـ

ماریـ ماریـ

دخـتر ِ مـردهـ یـ خوشـبختـ

× دوشنبه دهم بهمن 1390 × 13:48 × مآری ×

 

 

    خداییـ همـ اونـ بالاستـ کهـ ازکسیـ رشوهـ نمیگیرهـ و بهـ عدالتـ رفتآر میکنهـ                                         

     و میدونهـ چطوریـ جوابـ آدمهآیـ ظالمـ رو بدهـ تا حقـ کسیـ پآیمآلـ نشهـ.

× چهارشنبه پنجم بهمن 1390 × 19:7 × مآری ×

 

 

    آخیشـ بلآخرهـ تمـومـ شـد...غمـ و غصهـ نیگمـ کهـ...امتـ حـانـا رو میگمـ.

    فقطـ خداکنهـ قدیمیـ یکمـ دستـ باز تصحیحـ کنهـ.

آخـ جونـ۱۰روز تعـ طیلیمـ..خداکنهـ خوشـ بگذرهـ.میخوامـ یهـ مدتـ از غمـ دـور شمـ.)

 

   

× سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 × 12:46 × مآری ×

 

 

       چقـدر دوسـ دـ ارمـ  مثهـ  قبـلا  سـرمـو  بـذارمـ  رویـ شونهـ هاتـ...

      تو  همـ  محکمـ  بغلمـ  کنیـ...

× دوشنبه بیست و ششم دی 1390 × 18:18 × مآری ×